Regulamin newslettera

Szczecinskicatering.pl

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej, zwanej dalej „usługą Newsletter”.
2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez K&R Catering sp. z o.o. z siedzibą w Szczecin, przy ul, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848474, zwane dalej „Operatorem Usługi”.
3. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Korzystanie z usług Newsletter nie wymaga spełnienia szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
5. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2.
[Przedmiot usługi]

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące działalności Operatora Usługi i spraw związanych z jego celami statutowymi oraz inne wiadomości dotyczące Operatora Usługi w tym opinie, materiały prasowe, linki do przydatnych stron internetowym związanych z zakresem jego działalności.
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w pkt. 1.

§ 3.
[Warunki korzystania]

1. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Użytkownikiem a Operatorem Usługi umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera (“Umowa”) i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej w domenie
szczecinskicatering.pl:

a) wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej w domenie forum-dziekantow.pl w części dotyczącej Newsletter,
b) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera
d) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

2. Naciśnięcie (kliknięcie) przycisku „Zapisz się” powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz oznacza, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
3. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter mogą stanowić utwory i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność intelektualną.

§ 4.
[Czas trwania usługi]

1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zawieszenia bądź zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Operatora Usługi, co może nastąpić w dowolnym momencie.
2. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter i wypowiedzieć Umowę, poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail kontakt@szczecinskicatering.pl. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest informacją zwrotną potwierdzającą operację.
3. Zawieszenie bądź zakończenie świadczenie usługi Newsletter przez Operatora Usługi następuje po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

§ 5.
[Dane osobowe]

1. Operator Usługi jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej (e-mail) do realizowania usługi Newsletter.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o działalności) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji.
5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
6. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 6.
[Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter powinny być przesłane na adres e-mail: kontakt@szczecinskicatering.pl lub pocztą na adres Operatora Usługi.
2. W reklamacji należy podać imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji oraz jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Operator Usługi rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu drogą mailową na adres podany podczas rejestracji.

§ 7.
[Zmiany Regulaminu]

1. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej w domenie forum-dziekantow.pl w części dotyczącej Newsletter wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na powyższej stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter.

§ 8.
[Postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://szczecinskicatering.pl/regulamin/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.